Light mode EN
Obchodní a smluvní podmínky

OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY, služba LANDEE

Registrací do aplikace, ale i dalším využíváním služeb aplikace LANDEE vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti desimpro s. r. o. stanovenými pro používání aplikace LANDEE. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost desimpro s. r. o., se sídlem Břežany č. ev. 15, 341 01 Horažďovice. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 29776., IČ: 02991616, DIČ: CZ02991616 (dále jen poskytovatel).

1.2. Uživatelem jsou občan nebo podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která aplikace využívá v rámci své podnikatelské činnosti nebo soukromé činnosti. Ve službě LANDEE jsou uživatelé rozděleni na PILOTY anebo LETIŠTĚ (dále se používá buď jen uživatel pro obě skupiny, nebo PILOT/LETIŠTĚ, týká-li se jedné z nich).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní aplikace LANDEE, dostupné z adresy www.landee.cloud

1.4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Aplikací se rozumí komplexní služba LANDEE tvořená webovým nebo mobilním uživatelským rozhraním pro zprostředkovaní výběru letištních poplatků.

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo přijetím pozvánky do jiného účtu).

1.7. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci a emailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účet – uživatelský účet je pro službu LANDEE identifikovaný unikátním identifikátorem. Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9. Změna CENÍKU v rámci uživatelského účtu LETIŠTĚ se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu.

1.10. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu či všem účtům. Uživatel má možnost pouze exportovat své faktury, své kontakty a svou sjetinu poplatků, či zrušit svůj účet.

1.11. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a pro komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace LANDEE, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává, a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.7. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

3.6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.landee.cloud ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.8. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky úhrady a provize

4.1. Provize za službu a použití aplikace LANDEE je 5 % z každého vybraného letištního poplatku aplikací LANDEE. Výjimky z provize a jejich časové omezení jsou umožněny pouze zvláštní dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem.

4.2. Provize za poskytnutou službu LANDEE je splatná na konci účtovacího období, kdy se na základě sjetiny vybraných poplatků pro dané letiště, vystaví daňový doklad letišti na celkovou vybranou a převáděnou částku poplatků, poníženou o tuto provizi.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4. Okamžikem zaplacením poplatku pilotem se tento poplatek stává majetkem letiště. Doba mezi zaplacením poplatku a jeho převodem na letiště nepodléhá poplatku ani úroku žádné straně.

4.5. Poskytovatel převádí vybrané poplatky za celý kalendářní měsíc, ponížené o provizi podle 4.1, do 3 (tří) pracovních dnů v následujícím kalendářním měsíci na konto letiště.

4.6. Pokud je účet letiště zablokovaný déle než měsíc, má poskytovatel právo informovat e-mailovou zprávou rezidenty letiště o této skutečnosti.

4.7. Uživatel může požádat o archivaci svého účtu. Archivovaný účet se chová stejně jako účet zablokovaný.

5. Podpora, záruka, reklamace, vyloučení odpovědnosti

5.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace service@landee.cloud , informace na webových stránkách www.landee.cloud).

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Reklamace se vztahuje na vady v procesu zaplacení, převedení anebo nepředání relevantních informací na straně poskytovatele, a je možné je uplatňovat zasláním emailu na service@landee.cloud , nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu www.landee.cloud. Doba na posouzení a vyjádření se k reklamaci je 31 (třicetjeden) den.

5.5. Reklamace na služby nabízené letištěm je na uživateli samotném a musí se řídit reklamačním řádem daného letiště.

5.6. Poskytnutím a realizací služby LANDEE, tedy zaplacení poplatku, není souhlasem letiště k provedení letu, povolení přistání anebo jiného nároku poskytnutí služby letištěm. Odpovědnost za přípravu k letu a za let jako takový zůstává na veliteli letadla podle platných leteckých předpisů bez výjimek.

5.7. Neprovedení letu z jakýchkoliv příčin nevede k navrácení předem zaplaceného poplatku prostřednictvím služby LANDEE.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Ochrana osobních údajů.

6.2. Ochranu osobních dat obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

6.3. Výběr, omezení a změna cookies je umožněno volbou uživatele nastavením na webových stránkách.

7. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

7.1. Volí jako rozhodné právo České republiky.

7.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

7.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Plzni.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Tyto Obchodní a smluvní podmínky jsou účinné k 1.3.2022, desimpro s.r.o., služba LANDEE, v22